Servisne informacije

Pravilnik Autobusnog kolodvora Varaždin

 

Temeljem odredbi članka 100. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13.), Direktor društva Autobusni prijevoz d.o.o., Gospodarska 56, Varaždin, dana 01.04.2015. godine donosi

 

PRAVILNIK

O PRAVIMA I OBVEZAMA AUTOBUSNOG KOLODVORA VARAŽDIN, I KORISNIKA KOLODVORSKIH USLUGA

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom reguliraju se prava i obveze AUTOBUSNOG KOLODVORA VARAŽDIN, (dalje u tekstu: Autobusni kolodvor), te prava i obveze KORISNIKA KOLODVORSKIH USLUGA (dalje u tekstu: Korisnik kolodvorskih usluga -prijevoznik / Korisnik kolodvorskih usluga-putnik).

 

Članak 2.

Autobusni kolodvor obavlja prihvat i otpremu putnika, autobusa i prtljage, te pruža ostale usluge putnicima vezano za cestovni promet.

Predmet poslovanja Autobusnog kolodvora su i druge djelatnosti kao npr. promidžba, koje pridonose učinkovitijem obavljanju djelatnosti iz prethodnog stavka.

 

Članak 3.

Međusobna prava i obveze između Autobusnog kolodvora i Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika / Korisnika kolodvorskih usluga - putnika, uređuju se ovim Pravilnikom i Ugovorom o pružanju kolodvorskih usluga.

 

 

2. PRAVA I OBVEZE AUTOBUSNOG KOLODVORA

 

Članak 4.

U okviru svojih djelatnosti Autobusni kolodvor ima pravo i dužnosti obavljati:

- prihvat i otpremu putnika, autobusa i prtljage u unutarnjem i međunarodnom linijskom i slobodnom cestovnom prometu,

- prodaju autobusnih karata (u tuzemstvu i inozemstvu),

- usluge telefona, telefaxa i razglasa,

- usluge obilježavanja broja sjedala u autobusu, rezervacije i čuvanja mjesta u autobusu, koje putnik ima pravo koristiti,

- primanje prtljage na pohranu,

- osiguranje parkirnog prostora za autobuse u skladu sa svojim mogućnostima,

- pružanje informacija putnicima o autobusima i ostalim vidovima prometa,

- mogućnost reklamiranja i oglašavanja Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika.

 

Autobusni kolodvor dužan je obavljati poslove iz prethodnog stavka kvalitetno i na vrijeme.

 

Članak 5.

Autobusni kolodvor mora imati najmanje dva natkrivena perona, najmanje jedno autotaksi stajalište, osvijetljene i zagrijane prostorije za boravak putnika, prostor za pohranu prtljage, sanitarne prostorije, prometni ured, mjesto za prodaju voznih karata, istaknute izvode iz voznih redova, prostor prilagođen invalidnini osobama, zaposlenu osobu za vođenje poslova kolodvora s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti, te dobar ugled, u smislu članka 16. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.82/13), a sve u skladu s utvrđenom kategorijom autobusnog kolodvora. Autobusni kolodvor obvezan je osigurati normalno funkcioniranje odgovarajućih službi u svim prostorijama i mjestima iz stavka 1. ovog članka u radnom vremenu određenom u skladu sa utvrđenom kategorijom autobusnog kolodvora.

 

Članak 6.

Za potrebe prihvata i otpreme autobusa u slobodnom cestovnom prometu Autobusni kolodvor raspolaže s dovoljnim brojem perona samo za prijem i otpremu autobusa u slobodnom cestovnom prometu.

 

Članak 7.

Autobusni kolodvor je obvezan na vidljivom mjestu istaknuti izvadak iz voznog reda svih prijevoznika u linijskom prometu, koji se koriste uslugama Autobusnog kolodvora. Izvadak iz voznog reda mora sadržavati vrijeme dolaska i polaska autobusa.

 

Članak 8.

Autobusni kolodvor obvezan je voditi očevidnik o dolascima i polascima autobusa (prometni dnevnik) i dnevno izvješće o stanju prometa.

Vozač Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika dužan je prijaviti Autobusnom kolodvoru vrijeme svakog dolaska i polaska autobusa, a Autobusni kolodvor je obvezan na putnom radnom listu Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika potvrđivati vrijeme dolaska i polaska autobusa.

Autobusni kolodvor je dužan do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec izvješćivati nadležnog izdavatelja dozvole o neobavljanju prijevoza na odobrenoj liniji.

 

Članak 9.

Autobusni kolodvor je obvezan omogućiti pružanje svih usluga svim Korisnicima kolodvorskih usluga - prijevoznika, pod jednakim uvjetima i bez diskriminacije, u skladu s utvrđenom kategorijom.

 

Članak 10.

Autobusni kolodvor obavlja prodaju autobusnih karata za Korisnike kolodvorskih usluga - prijevoznika, uz proviziju koja je određena Cjenikom usluga Autobusnog kolodvora i Ugovorom o pružanju kolodvorskih usluga.

Vozne karte se prodaju u objektu Autobusnog kolodvora za linije za koje je izdana dozvola, a sve u skladu s voznim redom i cjenikom.

 

Članak 11.

Autobusni kolodvor obavlja prodaju voznih karata za sve polaske zaključno do polaska autobusa na određenoj liniji.

Nakon isteka registriranog vremena polaska autobusa na određenoj liniji Autobusni kolodvor ne smije prodavati vozne karte.

 

Članak 12.

Autobusni kolodvor dužan je na jednoj liniji na kojoj prometuje više Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika, vršiti prodaju karata prije za Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim u slučaju kad putnik izrazi želju putovati autobusom određenog Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika.

 

Članak 13.

Ako se propustom Autobusnog kolodvora izgubi prtljaga pohranjena u garderobi na čuvanje, Autobusni kolodvor odgovara po načelu tzv. ograničene odgovornosti i to po Cjeniku kolodvorskih usluga.

Prtljaga pohranjena u garderobi Autobusnog kolodvora čuva se najduže 30 (trideset) dana. Nakon proteka roka čuvanja iz prethodnog stavka ovog članka, Povjerenstvo koje imenuje direktor društva Autobusni prijevoz d.o.o., nepodignutu prtljagu popisuje, poklanja humanitarnim organizacijama ili uništava.

Za pohranjene dragocjenosti ili novac Autobusni kolodvor ne odgovara. Oružje, zapaljivi i eksplozivni predmeti ne primaju se na pohranu.

Autobusni kolodvor je ovlašten prtljagu prilikom predaje na čuvanje pregledati zbog sigurnosnih razloga.

Uvjeti o pohrani prtljage moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu koje je uočljivo prilikom prtljage na čuvanje.

 

Članak 14.

Prometno osoblje Autobusnog kolodvora ovlašteno je udaljiti od obavljanja posla člana posade autobusa ako posumnja da isti zbog konzumiranja alkohola, bolesti i slično nije sposoban za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

U slučaju iz prethodnog stavka prometno osoblje Autobusnog kolodvora ima pravo prijevoz putnika povjeriti drugoj posadi autobusa istog Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika, a ukoliko ovih nema, onda na teret Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika drugom Korisniku kolodvorskih usluga - prijevozniku.

Dežurni (službujući) prometnik može udaljiti iz prostora Autobusnog kolodvora posadu autobusa i u drugim slučajevima kada se ogriješi o odredbe ovog Pravilnika, što bi moglo imati za posljedicu otežano ili nekvalitetno obavljanje posla, odnosno pružanje usluga.

U slučajevima iz stavka jedan i tri ovog članka, Autobusni kolodvor može zabraniti posadi autobusa ulazak na prostor Autobusnog kolodvora.

 

Članak 15.

Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan prije obavljanja prijevoza dostaviti vozni red Autobusnom kolodvoru.

Za svako nepridržavanje voznog reda odgovara Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik. Ne započne li Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik prijevoz u vrijeme koje je određeno ugovorom odnosno voznom kartom, Autobusni kolodvor obvezuje se na zahtjev putnika izvršiti povrat naknade za prijevoz u punom iznosu, ukoliko Autobusni kolodvor nije u mogućnosti putniku osigurati, u roku do 30 minuta od trenutka kašnjenja, prijevoz drugog Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika koji prometuje na istoj liniji.

 

Članak 16.

Autobusni kolodvor je ovlašten svojim općim aktima odrediti tehnološki proces odvijanja prometa na Autobusnom kolodvoru, kao i samu organizaciju rada na Autobusnom kolodvoru.

 

 

3. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA KOLODVORSKIH USLUGA - PRIJEVOZNIKA

 

Članak 17.

Korisnik kolodvorskih usluga-prijevoznik se obvezuje dostaviti Autobusnom kolodvoru izvornik ili ovjerenu presliku dopusnice za obavljanje prijevoza na liniji najkasnije sedam dana prije početka prometovanja linije preko Autobusnog kolodvora.

Korisnik kolodvorskih usluga-prijevoznik se obvezuje Autobusnom kolodvoru odmah prijaviti svaku promjenu u izdanoj dopusnici, te javno, putem medija objaviti početak, izmjenu ili prestanak prijevoza na liniji.

U slučaju privremenog prekida prijevoza, Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan te okolnosti prijaviti Autobusnom kolodvoru odmah nakon nastanka okolnosti koje su taj prekid izazvale.

U slučaju trajne obustave prijevoza na liniji za koju ima dozvolu, Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan odmah pisanim putem izvijestiti Autobusni kolodvor.

 

Članak 18.

Svi Korisnici kolodvorskih usluga - prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni su koristiti usluge Autobusnog kolodvora za dolaske i odlaske svojih autobusa, kao i autobusa koji su u tranzitu.

 

Članak 19.

Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan prije početka obavljanja prijevoza dostaviti vozni red Autobusnom kolodvoru.

 

Članak 20.

Posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika dužna je odmah Autobusnom kolodvoru prijaviti vrijeme svakog dolaska i polaska autobusa.

 

Članak 21.

Posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika obvezuje se u odlasku s Autobusnog kolodvora postaviti uredan i tehnički ispravan autobus na peron, 15 minuta prije polaska autobusa u unutarnjem linijskom prometu, a 30 minuta u međunarodnom linijskom prometu i odmah obavijestiti Autobusni kolodvor zbog evidencije, a na autobus je dužna postaviti ploču s natpisom linije na kojoj prometuje.

Za svako prekoračenje vremena iz prethodnog stavka Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan platiti naknadu za parkiranje prema Cjeniku kolodvorskih usluga Autobusnog kolodvora.

Vrijeme dolaska autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika na odlazni peron Autobusnog kolodvora u unutarnjem linijskom prijevozu od 15 minuta, odnosno 30 minuta u međunarodnom linijskom prometu ne ulazi u cijenu parkiranja.

 

Članak 22.

U dolasku na Autobusni kolodvor posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika dužna je zaustaviti autobus na peronu koji je određen za pristajanje ili na peronu kojeg odredi prometno osoblje, a izlazak putnika i istovar prtljage, obvezno je izvršiti u najkraćem vremenu, ne u duljem od 10 minuta i odmah odvesti autobus s dolaznog perona.

Autobusi u tranzitu, mogu se na peronu zadržavati najviše 30 minuta računajući od vremena dolaska. Za svako prekoračenje vremena iz prethodnog stavka, Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan platiti Autobusnom kolodvoru naknadu za parkiranje utvrđenu Cjenikom kolodvorskih usluga Autobusnog kolodvora.

 

Članak 23.

Od vremena kada je autobus Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika postavljen na polazni peron, a polazak prijavljen Autobusnom kolodvoru, posada autobusa dužna je ostati kod svog autobusa i odmah započeti s prijemom putnika i utovarom prtljage.

 

Članak 24.

Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik se obvezuje pridržavati registriranog vremena polaska autobusa s Autobusnog kolodvora, a u slučaju objavljenog zakašnjenja, obvezuje se pridržavati objavljenog vremena za polazak u zakašnjenju.

Ako Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik započinje prijevoz po voznom redu na Autobusnom kolodvoru, Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik mora obavijestiti bez odgode Autobusni kolodvor o nemogućnosti održavanja polaska linije, odnosno o zakašnjenju duljem od 30 minuta.

Po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka. Autobusni kolodvor s kojeg započinje prijevoz, dužan je o zakašnjenju izvijestiti putnike i slijedeće autobusne kolodvore po voznom redu. Autobusni kolodvor može po primitku obavijesti o nemogućnosti održavanja polaska na liniji, angažirati drugog prijevoznika za obavljanje prijevoza, na račun Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika koji je bio dužan obaviti prijevoz.

Javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na istoj liniji može se povremeno obavljati i dodatnim autobusima (bis-vožnje).

Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik se obvezuje pridržavati i registriranog vremena dolaska prema redu vožnje linije na Autobusni kolodvor.

 

Članak 25.

Posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika obvezuje se pridržavati dogovora o podjeli alotmana mjesta.

Svako nepridržavanje o podjeli alotmana mjesta, povlači odgovornost Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika za naknadu štete koja bi proizašla, a koju je Autobusni kolodvor nadoknadio putniku.

Posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika u tranzitu, ili predstavnik Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika, obvezuje se odmah po dolasku na Autobusni kolodvor, prijaviti Prometnoj službi Autobusnog kolodvora, sva slobodna mjesta u autobusu

 

Članak 26.

Posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika može čistiti autobus samo na parkiralištu za autobuse, a otpad mora pokupiti i odnijeti na za to određeno mjesto.

U slučaju nepridržavanja stavka 1. ovog članka ili namjernog ispuštanja goriva i/ili ulja na asfaltne ili druge površine Autobusnog kolodvora ili u kanalizaciju, Korisnik kolodvorskih usiuga - prijevoznik je dužan platiti naknadu za dodatno čišćenje utvrđenu Cjenikom kolodvorskih usluga Autobusnog kolodvora.

 

Članak 27.

Korisnik kolodvorskih usiuga - prijevoznik je dužan obavijestiti Autobusni kolodvor o privremenom prekidu prijevoza na liniji, do kojeg može doći uslijed okolnosti koje Korisnik kolodvorskih usiuga - prijevoznik nije mogao predvidjeti, a čije posljedice nije mogao otkloniti (viša sila), sve dok te okolnosti traju, i to odmah nakon nastanka okolnosti koje su taj prekid izazvale. Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik je dužan pisanim putem obavijestiti Autobusni kolodvor i o trajnoj obustavi prijevoza na liniji za koju ima dozvolu.

 

Članak 28.

Voznom ili drugom osoblju Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika, zabranjeno je nagovarati ili pozivati putnike na korištenje pojedinih linija Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika, kao davanje bilo kakvih informacija putnicima koje bi imale za cilj nelojalnu konkurenciju među Korisnicima kolodvorskih usluga - prijevoznicima.

Ako nadležna služba Autobusnog kolodvora utvrdi da se vozno ili drugo osoblje Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika ne pridržava odredbi iz prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da se vozno ili drugo osoblje ogriješilo o odredbe ovog Pravilnika i prema njemu se mogu poduzeti mjere iz članka 14. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika.

 

Članak 29.

U skladu s mogućnostima Autobusnog kolodvora, Korisnici kolodvorskih usluga - prijevoznici imaju pravo, uz utvrđenu naknadu, parkirati svoje autobuse na mjestima koja odredi Autobusni kolodvor, odnosno na parkiralištu Autobusnog kolodvora.

Ako posada autobusa Korisnika kolodvorskih usluga-prijevoznika parkira autobus u krugu Autobusnog kolodvora na mjestu koje nije određeno za parkiranje, Autobusni kolodvor zadržava pravo naplatiti Korisniku kolodvorskih usluga - prijevozniku naknadu utvrđenu Cjenikom kolodvorskih usluga.

 

Članak 30.

Autobusni kolodvor obvezuje se u ime i za račun Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika prodavati vozne karte samo za unutarnje i međunarodne linije Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika za koje je izdana dozvola, u skladu s voznim redom i Cjenikom.

Za međunarodne linije Autobusni kolodvor može prodavati isključivo karte hrvatskog prijevoznika, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

 

Članak 31.

Za usluge prodaje voznih karata, Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik se obvezuje platiti Autobusnom kolodvoru proviziju u iznosu od 8,1% od pune cijene za prodane autobusne vozne karte u unutarnjem linijskom prometu, a proviziju od 11,25% od pune cijene za prodane autobusne vozne karte u međunarodnom linijskom prometu.

Prodaju voznih karata za međunarodni linijski promet Autobusni kolodvor obavljat će na svojim prodajnim mjestima, u kunama.

Za usluge prodaje mjesečnih voznih karata, Autobusni kolodvor naplaćuje proviziju u iznosu od 2,7%.

Ugovorena visina provizije ne sadrži porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 32.

Obračun prodanih karata i ostalih kolodvorskih usluga Autobusni kolodvor će vršiti do 8-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Autobusni kolodvor će prilikom obračuna prodanih voznih karata obustavljati svoj prihod s osnova pružanja kolodvorskih usluga i provizije, a Korisniku kolodvorskih usluga - prijevozniku vršiti doznaku prihoda ostvarenog od prodaje autobusnih karata umanjenog za proviziju i ostale kolodvorske usluge te porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 34.

U slučaju promjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Autobusni kolodvor ima pravo obračuna prodanih karata i ostalih kolodvorskih usluga kao i podmirenje dugovanja prema Korisniku kolodvorskih usluga - prijevozniku.

 

 

4. PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA KOLODVORSKIH USLUGA - PUTNIKA

 

Članak 35.

Svi Korisnici kolodvorskih usluga - putnici, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, imaju pravo pod jednakim uvjetima i bez diskriminacije koristiti usluge Autobusnog kolodvora. Teži invalidi, slijepe osobe, trudnice, stare i nemoćne osobe, te roditelji s djecom do 5 godine, imaju prednost kod kupnje vozne karte i rezervacije mjesta, u čemu im je osoblje Autobusnog kolodvora obavezno pružiti pomoć.

 

Članak 36.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo putem nadležne službe Autobusnog kolodvora biti informiran o polasku i dolasku autobusa i ostalim vidovima putničkog prometa.

 

Članak 37.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo kupiti voznu kartu na blagajnama Autobusnog kolodvora.

 

Članak 38.

Pored iznosa kojeg je Korisnik kolodvorskih usluga - putnik dužan platiti za voznu kartu, Korisnik kolodvorskih usluga - putnik dužan je platiti i Cjenikom kolodvorskih usluga Autobusnog kolodvora utvrđeni iznos na ime kolodvorske usluge i naknadu za obilježavanje sjedala, a koji su uračunati u cijenu vozne karte koju Korisnik kolodvorskih usluga - putnik kupuje na blagajnama Autobusnog kolodvora.

 

Članak 39.

Autobusni kolodvor se obvezuje na zahtjev Korisnika kolodvorskih usluga - putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca izdanog za voznu kartu, umanjen za troškove rezervacije (obilježavanje mjesta u autobusu), kolodvorsku uslugu i 10% vrijednosti vozne karte, ako se isti obrati djelatnicima putničke blagajne Autobusnog kolodvora najkasnije 1 (jedan) sat prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem, a 2 (dva) sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prometu.

Poslije isteka navedenog roka, djelatnici putničke blagajne Autobusnog kolodvora uputit će putnika da svoj zahtjev realizira direktno od prijevoznika.

Odrednice iz stavka 1. ovog članka odnose se isključivo za karte kupljene na blagajnama Autobusnog kolodvora.

 

Članak 40.

Autobusni kolodvor se obvezuje na zahtjev Korisnika kolodvorskih usluga - putnika izvršiti povrat punog iznosa cijene autobusne karte u slijedećim slučajevima:

- ako Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik otkaže autobus za određenu liniju,

- ako Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznik za određenu liniju prijavio kašnjenje 30 (trideset) ili više minuta od redovnog polaska,

- ako Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima unutar 30 (trideset) minuta od prijavljenog kašnjenja liniju drugog Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika na istoj relaciji.

 

Članak 41.

Djelatnik reklamacija Autobusnog kolodvora može produžiti voznu kartu u slijedećim slučajevima:

- ako Korisnik kolodvorskih usluga - putnik mijenja datum putovanja i putuje s istim prijevoznikom,

- ako Korisnik kolodvorskih usluga - putnik mijenja datum putovanja unutar vremena od 1 (jednog) sata (unutarnji promet) i 2 (dva) sata (međunarodni promet),

- ako Korisnik kolodvorskih usluga - putnik želi mijenjati vrijeme polaska i datum putovanja s tim da to učini u granicama polaska istog Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika za kojeg ima izdanu kartu.

 

Sve navedene radnje mogu se izvršiti za 30 (trideset) dana unaprijed od datuma putovanja, uz uvjet da Korisnik kolodvorskih usluga - putnik za dan kada putuje (odnosi se na rok od 30 dana) kupi novu rezervaciju i plati kolodvorsku uslugu. U svim navedenim slučajevima produžena vozna karta mora biti potpisana od djelatnika službe reklamacija Autobusnog kolodvora, s točno vidljivim datumom produženja.

Takva produžena vozna karta ne može se više vraćati ni u kojem slučaju navedenom u prethodnom stavku, već to može učiniti samo prijevoznik.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik nema pravo na povrat novca uplaćenog za voznu kartu u sljedećim slučajevima:

- ako izgubi voznu kartu,

- ako voznu kartu vraća u roku kraćem od roka određenog u članku 40. Pravilnika,

- ako je Korisnik kolodvorskih usluga - putnik svojom krivicom otputovao autobusom drugog prijevoznika od onoga koji je naveden u voznoj karti.

 

U iznimnim situacijama, kada postoje opravdani razlozi (smrt u obitelji, bolest, bolničko liječenje ili slično), ovlaštena osoba Autobusnog kolodvora može svojim potpisom omogućiti vraćanje autobusnih karata unutar 1 (jednog) sata za unutarnji linijski promet, odnosno 2 (dva) sata za međunarodni linijski promet.

 

Članak 43.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik vraća povratnu kartu kupljenu na blagajnama Autobusnog kolodvora pod slijedećim uvjetima:

- ako povratna karta nije iskorištena iz opravdanih razloga, odnosno povratno putovanje nije obavljeno zbog bolesti i drugih radnji navedenih u ovom Pravilniku, Korisnik kolodvorskih usluga - putnik može zatražiti dio plaćenog iznosa vrijednosti povratne karte, ali najkasnije do isteka roka važenja iste karte,

- vraćanje dijela plaćenog iznosa Korisnik kolodvorskih usluga - putnik može zatražiti samo u mjestu gdje je vozna karta i prodana i u roku valjanosti te karte. U ovom slučaju Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo na povrat razlike od vrijednosti uplaćenog iznosa za povratnu kartu (iznos u oba smjera) i stvarne vrijednosti jednosmjerne vožnje umanjene za 10% manipulativnih troškova.

 

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik je obvezan pravovremeno osigurati, odnosno kupiti, rezervaciju i kolodvorsku uslugu na blagajnama Autobusnog kolodvora, ako posjeduje povratnu voznu kartu koja nije izdana na blagajnama Autobusnog kolodvora i odnosi se na povratno putovanje iz Varaždina.

Zahtjev za povratom novca za neiskorišteno povratno putovanje postavljen nakon ugovorenog datuma putovanja ne može se uvažiti.

 

Članak 44.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik može rezervirati mjesto u autobusu za vrijeme koje ne može biti duže od 30 (trideset) dana.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik je dužan podići rezerviranu autobusnu voznu kartu najkasnije 1 (jedan) sat prije polaska autobusa, osim za vrijeme turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine, te pred dane državnih i vjerskih blagdana u Republici Hrvatskoj, kada se vozna karta mora podići 24 (dvadesetčetiri) sata prije putovanja.

Jedan (1) sat prije polaska autobusa, Korisnik kolodvorskih usluga - putnik nema pravo rezervirati mjesto u autobusu, osim ako odmah kupi voznu kartu.

Za obilježavanje mjesta u autobusu Korisnik kolodvorskih usluga - putnik plaća naknadu prema Cjeniku kolodvorskih usluga.

U slučaju da Korisnik kolodvorskih usluga - putnik želi izvršiti produženje vozne karte ili povrat vozne karte, iznos plaćen na ime kolodvorske usluge mu se ne vraća.

 

Članak 45.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo predbilježiti se za rezervaciju mjesta u autobusu pod uvjetima opisanim u članku 45. ovog Pravilnika.

Predbilježbu rezervacije mjesta u autobusu Korisnik kolodvorskih usluga - putnik može izvršiti telefonom, usmeno ili pismeno, uz naknadu prema Cjeniku kolodvorskih usluga.

 

Članak 46.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo uz utvrđenu naknadu pohraniti svoju prtljagu u garderobi Autobusnog kolodvora, te se koristiti sanitarnim uređajima i ostalim prostorijama na Autobusnom kolodvoru koje su namijenjene Korisniku kolodvorskih usluga - putniku, pod uvjetima iz ovog Pravilnika, Cjenika kolodvorskih usluga i ostalih propisa Autobusnog kolodvora.

 

Članak 47.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik nema pravo na kupnju vozne karte, niti ulazak u autobus, ako bi uslijed uslijed konzumiranja alkohola ili drugih opravdanih razloga njegovo putovanje moglo štetiti drugim osobama.

 

Članak 48.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo u istom autobusu u kojem putuje voziti svoju osobnu prtljagu.

Ručnu prtljagu, kao aktovke, ženske torbe i si. Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo unijeti u prostor za prijevoz putnika, bez obveze da za to plaća naknadu, pod uvjetom da istu može smjestiti na police za priručnu prtljagu.

Putničku prtljagu (kofere, putne torbe i si.) putnici su dužni predati posadi autobusa radi pohrane u prostor autobusa određen za prijevoz prtljage.

Za prijevoz prtljage Korisnik kolodvorskih usluga - putnik plaća naknadu posadi autobusa prema tarifi Korisnik kolodvorskih usluga - prijevoznika.

 

Članak 49.

Korisnik kolodvorskih usluga - putnik ima pravo unijeti u autobus pripitomljene male životinje zatvorene u kavez, košaru ili druge prikladne zavoje, ukoliko se tome ne protive veterinarski propisi, odnosno u skladu s odrednicama Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika. Korisniku kolodvorskih usluga - putniku slijepoj osobi s psom vodičem, Autobusni kolodvor će omogućiti pravo na korištenje prijevoznih sredstava i slobodnog pristupa na prostor Autobusnog kolodvora u skladu sa Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (NN broj 131/98).

 

 

5. ODNOSI IZMEĐU AUTOBUSNIH KOLODVORA

 

Članak 50.

Prometna služba na Autobusnom kolodvoru obavještava druge zainteresirane autobusne kolodvore o slobodnim mjestima u autobusu i tome im dostavlja obavijesti.

 

Članak 51.

Autobusni kolodvori obvezni su pridržavati se dogovora o podjeli alotmana mjesta.

U slučaju da se neki od autobusnih kolodvora ne pridržava dogovora iz stavka 1. ovog članka, odgovara za štetu koja bi iz toga proizašla drugom autobusnom kolodvoru.

 

 

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 52.

Pojedino pravo ili obveza Autobusnog kolodvora i Korisnika kolodvorskih usluga - prijevoznika / Korisnika kolodvorskih usluga - putnika, može se, osim ovim Pravilnikom, regulirati i drugim aktom.

Sastavni dio ovog Pravilnika je Cjenik kolodvorskih usluga Autobusnog kolodvora.

 

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana 01.04.2015. godine.

 

Direktor:

Prof.dr.sc. Antun Presečki

Info centar

Web stranica www.ap.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »