Servisne informacije

Opći uvjeti prijevoza

                                            

OPĆI UVJETI PRIJEVOZA

 Putnika, prtljage i predmeta u linijskom autobusnom prijevozu

TEMELJNE ODREDBE

 Članak 1.

Uprava Društva AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. temeljem članka 4. stavak 1. točka 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, temeljem Uredbe (EU) broj 181/2011 o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Zakona o provedbi uredbe (EU) br. 18/2011 i o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (NN 127/13), donosi Opće uvjete prijevoza, koji predstavljaju obvezni interni akt tvrtke.

Članak 2.

Opći uvjeti prijevoza sadrže uvjete obavljanja prijevoza, cijene posebnih usluga prijevoznika, popuste na kupovinupretplatnih karata, način naplate kazne za neposjedovanje vozne karte, pravila ponašanja putnika za vrijeme prijevoza, odredbe o prijevozu životinja i prtljage te pravila ponašanja posade vozila prema putnicima za vrijeme prijevoza.

 

Članak 3.

Cijene prijevoza se izračunavaju na tržišnim principima i slobodno od strane prijevoznika, temeljem utvrđene tarifne tablice, daljinara, stanja prijevozne ponude i potražnje, analize troškova prijevoznog procesa, subvencija JRU-a i JSL-a i drugih elemenata važnih za određivanje cijena vozne usluge u javnom i povremenom prijevozu.

Cijene prijevoza izračunavaju se za svaku liniju zasebno i prikazuju u:

- formi cjenika jednosmjernih karata

- povlaštenih karata

Članak 4.

U cijene iz cjenika iz članka 3. stavak 2. ovih Općih uvjeta prijevoza uračunato je kolektivno osiguranje putnika za vrijeme prijevoza i PDV.

 

Članak 5.

S odredbama ovih Općih uvjeta prijevoza dužni su se upoznati vozači autobusa i drugo prometno osoblje, te svi ostali zaposlenici Društva ovlašteni za njihovu potpunu i ispravnu provedbu.

 

UGOVORI O PRIJEVOZU I UVJETI POD KOJIM SE OBAVLJA PRIJEVOZ

 

Članak 6.

Sklapanjem ugovora o prijevozu ili zaključenom kupnjom vozne karte prijevoznik se obvezuje putnika prevesti na određenoj relaciji uz naknadu koju putnik plaća prijevozniku.

Smatra se da je ugovor o prijevozu u javnom linijskom prometu zaključen kupnjom vozne karte ili sklapanjem Ugovora o prijevozu.

Vozna karta u javnom linijskom prijevozu glasi na donositelja ili na ime.

 

Članak 7.

Prijevoznik je dužan prevesti putnika po voznom redu koji čini prilog dozvole za svaku liniju.

Putnik je dužan brinuti se da na polaznom stajalištu ili međustajalištu uđe u autobus koji prometuje na liniji te na svojem odredišnom stajalištu izađe iz autobusa.

Putnik može ući i izaći samo na stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje osim u slučaju više sile.

 

Članak 8.

Vozna karta može biti jednosmjerna, povratna, godišnja, mjesečna, polumjesečna i povlaštena.

Vozna karta osim datuma, vremena izdavanja, relacije za koju se izdaje i cijene, sadrži datum i vrijeme započinjanja prijevoza.

Vozna karta na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka prijevoznika.

 

Članak 9.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan i sat koji su na karti naznačeni.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu. Na povratnoj voznoj karti bit će naznačeno vrijeme važenja iste. Rok važenja vozne karte računa se od dana započetog putovanja.

 

Članak 10.

Mjesečna vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži relaciju na kojoj vlasnik putuje i vrstu iste.

Mjesečna karta izdaje se na određeno vrijeme, uz mjesečnu naknadu, ovisno o kategoriji osoba koje je koriste (učenici, studenti, radnici ili umirovljenici).

Programiranje i produživanje mjesečne karte vrši se na prodajnim mjestima prijevoznika.

U slučaju da u tijeku važenja mjesečne/polumjesečne karte čip na istoj bude oštećen krivnjom putnika, uslijed čega se sa istog ne mogu očitati podaci, putnik će uz naknadu u visini vrijednosti nove mjesečne karte, zamijeniti oštećenu mjesečnu kartu novom, koja će važiti do datuma važenja prethodne mjesečne karte.

Mjesec se računa kalendarski od prvog do zadnjeg dana u mjesecu.

Mjesečna karta i prva polovica mjesečne karte u prodaji su od dvadesetsedmog dana u prethodnom mjesecu. Druga polovica mjesečne karte u prodaji je od petnaestog dana u tekućem mjesecu.

U slučaju gubitka mjesečne karte, vlasnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio kako bi se spriječila eventualna zloupotreba, a prijevoznik pravovremeno izvršio poništenje.

 

Članak 11.

Ako putnik kupi mjesečnu kartu pa istu otkaže prije početka mjeseca za koji je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% manipulativnih troškova.

 

Članak 12.

Vozne karte kupuju se na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, prometnim uredima).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, vozna karta se može kupiti i u vozilu u slučaju:

 • kada se putnik ukrcava u vozilo na registriranom stajalištu na liniji koju prijevoznik obavlja, a na istom nije organizirana prodaja voznih karata,
 • ako je putnik došao pred sam polazak vozila, pa ga vozno osoblje ne može uputiti da kupi voznu kartu na organizirano prodajno mjesto jer bi došlo do kašnjenja linije u polasku.

 

Članak 13.

Ukoliko putnik koristi pretplatnu ili povlaštenu voznu kartu na svoje ime, putnik ovlaštenoj osobi prijevoznika mora dokazati svoj identitet važećom osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom s ispravnom fotografijom.

Od odredbe stavka 1. ovog članka izuzimaju se djeca polaznici dječjih vrtića i učenici osnovnih škola, koji su navedeni na spiskovima kao korisnici prijevoza u posebnom linijskom prijevozu.

 

Članak 14.

Prilikom kontrole karata u vozilu ili izvan vozila, kontrolor ili vozač će oduzeti oštećenu, nevažeću, krivotvorenu ili neovlašteno izmijenjenu voznu kartu, te istu predati u Upravu Društva.

Putnik koji je koristio takvu kartu, dužan je platiti punu cijenu koštanja vozne karte za relaciju na kojoj putuje, a u kojem putovanju ga je zatekao kontrolor ili vozač.

 

Članak 15.

Ukoliko je putnik unaprijed rezervirao kartu na organiziranom prodajnom mjestu, isti rezerviranu voznu kartu mora kupiti najmanje 48 (četrdeset osam) sati prije putovanja. U suprotnom, prijevoznik rezerviranu kartu može prodati drugom putniku.

 

Putnik koji nije postupio sukladno stavku 1. ovog članka gubi pravo na traženje bilo kakve odštete i na drugi oblik prigovora prema prijevozniku.

 

Članak 16.

Eventualne sporove među putnicima za vrijeme vožnje rješava vozačko osoblje (posada vozila).

Sporove nastale između putnika i vozačkog osoblja (posade vozila) rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

 

Članak 17.

Putnik koji želi odustati od putovanja, ako najmanje 2 (dva) sata prije polaska autobusa u unutarnjem prometu i 6 (šest) sati prije polaska autobusa u međunarodnom prometu za koji ima kupljenu kartu vrati kartu i odustane od putovanja, može zahtijevati da mu se vrati iznos vrijednosti vozne karte za određenu relaciju.

Pri vraćanju iznosa vrijednosti vozne karte, putniku se vraća iznos umanjen za 10 % na ime operativnih troškova prijevoznika.

Za izgubljenu ili uništenu voznu kartu iznos vrijednosti vozne karte se ne vraća.

U slučaju reklamacije vozne karte i odjave vozne karte poslije polaska autobusa po voznom redu, ako je prijevoznik uredno realizirao prijevoz, putnik gubi pravo tražiti povrat iznosa vrijednosti vozne karte.

 Članak 18.

Ukoliko prijevoz ne započne u vrijeme određeno voznim redom ili u vrijeme naznačeno na voznoj karti (prijevoznik nije realizirao prijevoz ili kasni s početkom prijevoza više od 15 minuta), putnik može odustati od putovanja i zahtijevati povrat cijene koštanja vozne karte u punom iznosu.

 

Članak 19.

Ukoliko tijekom prijevoza dođe do prekida prijevoza iz razloga za koje nije odgovoran putnik, na zahtjev putnika prijevoznik će:

 • svojim ili tuđim prijevoznim sredstvom prevesti putnika s prtljagom do odredišta bez naplate dodatne naknade za prijevoz u prihvatljivom vremenskom roku u kojem je moguće osigurati zamjenski prijevozni kapacitet,
 • vratiti putnika s prtljagom u polazno mjesto, uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu,
 • vratiti putniku naknadu za neprijeđeni dio puta.

 

 

PRAVA PUTNIKA SA INVALIDITETOM ILI SMANJENE POKRETLJIVOSTINA PRIJEVOZ

 

Članak 20.

Prijevoznik ne smije odbiti prihvatiti rezervaciju, izdati ili drugačije osigurati voznu kartu ili ukrcati putnika sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

Putniku sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću za rezervacije i vozne karte ne zaračunavaju se dodatni troškovi.

 

IZNIMKE

 

Članak 21.

Iznimno od odredbe članka 20. stavka 1. prijevoznik može odbiti prihvat rezervacije ili odbiti izdati ili na drugi način osigurati voznu kartu ili ukrcati u autobus putnika sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slijedećim slučajevima:

 1. kako bi ispunio valjane sigurnosne zahtjeve po međunarodnom pravu, pravu EU ili nacionalnom zakonodavstvu ili kako bi ispunio zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje određuju nadležna tijela,
 2. ako konstrukcija vozila ili infrastrukture, uključujući autobusna stajališta i kolodvore fizički onemogućava siguran i operativno izvediv ulazak i izlazak ili prijevoz putnika s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

Kada prijevoznik odbije prihvat rezervacije ili izdavanje ili drugačije osiguravanje vozne karte u slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka, obavijestit će putnika iz prethodnog stavka ovog članka o bilo kojoj prihvatljivoj alternativnoj usluzi koju obavlja.

Ukoliko se putniku sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti koji ima rezervaciju ili voznu kartu odbije dozvola za ulazak na temelju njegove invalidnosti ili smanjene pokretljivosti, putnik i osoba koja ga prati može birati između:

 1. prava na povrat, i prema potrebi, što raniji besplatan povratni prijevoz do početnog mjesta polaska, kako je utvrđeno u vozunoj karti ili ugovoru za prijevoz, i
 2. nastavka ili preusmjeravanja putovanja razumnim alternativnim prijevozom do odredišnog mjesta iz vozne karte ili ugovora o prijevozu, ako je to izvedivo.

Putnik sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti kojemu je prijevoznik odbio prihvatiti rezervaciju, izdati ili na drugi način osigurati voznu kartu ili ga ukrcati u vozilo, ima pravo zahtijevati pratnju druge osobe po svom izboru koja mu može osigurati potrebnu pomoć.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka prijevoz osobe koja prati putnika sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti je besplatan i ukoliko je to moguće dodijelit će joj se sjedalo uz putnika sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti kojeg prati.

 

Članak 22.

Prijevoznik je dužan u slučajevima iz članka 21. st.1. odmah obavijestiti putnika sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću o razlozima odbijanja i, na zahtjev, obavješćuje tog putnika u pisanom obliku u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva.

 

 

PRAVO NA POMOĆ PUTNIKA SA INVALIDITETOM ILI SMANJENE POKRETLJIVOSTI U AUTOBUSIMA

 

Članak 23.

Putniku sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti prijevoznik besplatno osigurava pomoć u autobusima i to:

 

 1. osiguravanje osnovnih informacija o putovanju u dostupnim oblicima na njegov zahtjev,
 2. ulazak ili izlazak tijekom stanki za vrijeme putovanja, ako se u vozilu osim vozača nalazi i drugo osoblje.

 

 

Članak 24.

Prijevoznik i uprava autobusnih kolodvora surađuju i osiguravaju pomoć putnicima sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti pod uvjetom da su:

 

 1. prijevoznik, uprava autobusnih kolodvora, putnički agenti ili organizatori putovanja najmanje 36 sati prije nego što putnik treba pomoć obaviješteni o potrebi za takvom pomoći,
 2. se putnik pojavi na označenom mjestu 60 minuta prije objavljenog vremena polaska, a ako vrijeme nije propisano najkasnije 30 minuta prije objavljenog vremena polaska.

 

Pored prethodnog stavka ovog članka putnik sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti u vrijeme rezervacije ili ranije kupnje vozne karte obavješćuje prijevoznika, putničkog agenta ili organizatora putovanja o posebnim potrebama u vezi sa sjedenjem pod uvjetom da je potreba u to vrijeme poznata.

Ukoliko putnik ne pošalje obavijest, prijevoznik je dužan putniku osigurati pomoć kako bi putnik koji ima kupljenu voznu kartu ušao u autobus, presjeo i izašao iz autobusa.

 

ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ZA OŠTEĆENJE

INVALIDSKIH KOLICA I DRUGE OPREME ZA KRETANJE

 

Članak 25.

Prijevoznik je odgovoran za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica i druge opreme za

kretanje od trenutka njihovog preuzimanja na prijevoz do trenutka njihove predaje putniku.

Iznos naknade štete utvrđuje se u visini troškova zamjene izgubljene ili oštećene opreme ili uređaja.

Prijevoznik će nadoknaditi štetu za opremu ili uređaje iz prethodnog stavka ovog članka samo uz predočenje valjane vozne karte kojom putnik dokazuje da je prijevoz izvršen i računa o novonabavljenoj opremi odnosno računa o popravku iste.

Gdje je to potrebno poduzet će se potrebne mjere kako bi se čim prije osigurala privremena zamjenska oprema ili naprave.

Ako je to moguće invalidska kolica, druga oprema za kretanje ili pomoćne naprave iz

prethodnog stavka trebaju imati tehničke i funkcionalne karakteristike slične onima koji su izgubljeni ili oštećeni.

 

Članak 26.

Putnik koji želi produžiti putovanje istim autobusom i dalje od stajališta do kojeg vrijedi njegova vozna karta, dužan je to prijaviti voznom osoblju u stajalištu prije svojeg prvobitnog usputnog stajališta.

U slučaju iz prethodnog stavka putnik nadoplaćuje voznu kartu do novog odredišnog stajališta.

Ukoliko putnik prijavi voznom osoblju da želi produžiti putovanje istim autobusom i dalje od stajališta do kojeg vrijedi njegova vozna karta nakon drugog stajališta registriranog u voznom redu, za dodatnu relaciju naplaćuje se druga dodatna vozna karta.

 

 

NAKNADA ŠTETE ZBOG ZAKAŠNJENJA, PREKIDA ILI NEIZVRŠENJA PRIJEVOZA

 

Članak 27.

Prijevoznik se djelomično ili u cijelosti oslobađa odgovornosti prema putniku za štetu koja nastane zbog smrti, tjelesne ozljede ili duševne boli putnika, ako prijevoznik dokaže da je isto nastalo zbog uzroka koji prijevoznik nije mogao predvidjeti, izbjeći ili ukloniti.

 

Članak 28.

Za štetu koja nastane zbog zakašnjenja duljeg od 15 minuta, prekida ili neizvršenja prijevoza prijevoznik nije odgovoran ako dokaže da do zakašnjenja, prekida ili neizvršenja prijevoza nije došlo grubom nepažnjom ili namjerno.

 

Članak 29.

Ukoliko za vrijeme prijevoza dođe do odustajanja od voznog reda izazvanog višom silom (tehnički kvar, prometna nezgoda, obilježja prometnog toka) prijevoznik se oslobađa odgovornosti za naknadu štete prema putniku, ukoliko dokaže da se isto nije moglo izbjeći.

 

Članak 30.

Zahtjev za naknadu štete zbog zakašnjenja ili prekida putovanja, mora se podnijeti prijevozniku u roku od 8 (osam) dana od kada je putovanje završeno ili kada je trebalo biti završeno, pismenim putem na adresu prijevoznika.

Odluku o postupanju po zahtjevu za naknadu štete donosi Uprava Društva u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 31.

Putnici isključeni iz prijevoza koji svojim ponašanjem uznemiruju druge putnike ili ne poštuju propise o javnom redu u vozilu za vrijeme putovanja, nemaju mogućnost podnijeti zahtjev za povrat naknade za prijevoz.

 

Članak 32.

U slučajevima kada je prijevoz izvršen, a tijekom prijevoza je došlo do smanjenja kvalitete obavljanja prijevoza, prijevoznik se oslobađa svake odgovornosti ukoliko dokaže da do istog nije došlo namjerno ili grubom nepažnjom zaposlenika prijevoznika.

 

 

PRAVILA PRIJEVOZA PRTLJAGE I NAKNADA ŠTETE U PRIJEVOZU PRTLJAGE

 

Članak 33.

Prijevoznik mora na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše 2 (dva) komada putničke prtljage i uz naknadu je prevesti.

Za primljenu putničku prtljagu vozač mora putniku izdati i naplatiti prtljažnu kartu, sukladno dobivenoj radnoj uputi.

Članak 34.

Putnik ima pravo unijeti u vozilo ručnu prtljagu koja se može smjestiti na za to predviđeno mjesto u vozilu i čuvati je sam.

Za prijevoz ručne prtljage ne izdaje se i ne naplaćuje prtljažna karta.

U slučaju da se za vrijeme prijevoza ošteti ili izgubi ručna prtljaga, prijevoznik se oslobađa svake odgovornosti.

 

Članak 35.

Vozačko osoblje može preuzeti na prijevoz i više od 2 (dva) komada putničke prtljage iz članka 33. ovih Općih uvjeta prijevoza, ako raspolaže potrebnim prostorom, pod uvjetom da time ne preopterećuje autobus.

 

Članak 36.

Vozač ne smije preuzeti na prijevoz eksplozivne i lakozapaljive tvari, nagrizajuće tvari, tvari neugodnog mirisa i ostale tvari koje mogu oštetiti i uprljati vozilo, umjetnine, nakit ili vrijednosne papire.

Članak 37.

Vrijednost putničke prtljage u slučaju oštećenja ili gubitka prtljage do kojeg je došlo grubom nepažnjom ili previdom vozača (pogrešno utovarena ili složena prtljaga, nepravilno zatvoreni bunkeri i sl.) nadoknađuje vozač.

 

Članak 38.

Prijevoznik je dužan predati putniku njegovu putničku prtljagu odmah nakon završenog putovanja.

Putnička prtljaga se predaje isključivo donositelju prtljažnice (kupon P).

 

Članak 39.

Ako putnik po završetku putovanja ne preuzme putničku prtljagu ili u vozilu ostavi ručnu prtljagu prijevoznik je dužan predati prtljagu dolaznom autobusnom kolodvoru ili najbližem prometnom uredu Društva na čuvanje.

Nepreuzetu putničku prtljagu ili ostavljenu ručnu prtljagu prijevoznik je dužan čuvati najduže 8 (osam) dana od dana završetka putovanja.

Ukoliko putnik u roku od 8 (osam) dana od dana završetka putovanja ne podigne prtljagu, prijevoznik ima pravo raspolagati prtljagom.

 

Članak 40.

Prijevoznik može na prijevoz preuzeti i nepraćenu prtljagu, a takav prijevoz se naplaćuje po posebnom cjeniku uz izdavanje karte za prijevoz nepraćene prtljage.

Pravo raspolaganja nepraćenom prtljagom na odredištu, ima isključivo osoba koju ovlasti pošiljatelj, a koja je navedena u prijevoznoj ispravi kao primatelj, uz predočenje osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta.

 

Članak 41.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke prtljage, ako putnik dokaže da je do štete došlo krivnjom prijevoznika.

Smatra se da je putnička prtljaga izgubljena ako se putniku ne preda u roku od 8 (osam) dana od dana završetka putovanja.

 

Članak 42.

Visina naknade za gubitak ili oštećenje putničke prtljage za koju odgovara prijevoznik ne može biti veća od zakonom propisane po komadu izgubljene ili oštećene prtljage.

 

Članak 43.

Putnik mora zahtjev za naknadu štete prijevozniku zbog gubitka ili oštećenja putničke prtljage podnijeti pismeno u roku od 8 (osam) dana od završetka putovanja.

Ukoliko šteta nastane zbog prometne nesreće ili drugih uzroka zbog kojih putnik ne može podnijeti zahtjev u roku iz stavka 1. ovog članka, zahtjev se mora podnijeti čim to postane moguće, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka putovanja ili dana kada je putovanje trebalo biti završeno.

Odluku o postupanju po zahtjevu putnika iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava Društva u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 44.

Kod preuzimanja putničke prtljage na prijevoz, putniku se izdaje prtljažna karta s tim da se kupon prtljažne karte s oznakom K lijepi na prtljagu, a s oznakom P daje putniku.

Na kraju putovanja putnik predaje kupon s oznakom P vozaču.

Prtljažne karte se naplaćuju po cjeniku navedenim u Tarifnoj tablici za izračun cijena prijevoznih karata u javnom linijskom autobusnom prometu.

Uprava Društva može donijeti posebnu odluku kojom propisuje da se na pojedinim linijama ne naplaćuje prijevoz putničke prtljage.

Detalji oko postupka naplate prijevoza svih vrsta prtljage definirati će se posebnom radnom uputom.

 

Članak 45.

Putnik je obvezan nadoknaditi prijevozniku štetu na vozilu koja nastane zbog svojstva ili stanja prtljage koji prijevozniku nisu bili poznati prilikom preuzimanja iste na prijevoz.

 

Članak 46.

Na prijevoz autobusom može se preuzeti i veća komadna prtljaga koju ne prati putnik, a koja se zbog svojstava pakiranja mora smjestiti u prtljažni prostor autobusa, samo ako nakon utovara putničke prtljage ostane dovoljno mjesta u prtljažnom prostoru autobusa, te ako se time ne preopterećuje autobus.

Prijevoz takve prtljage naplaćuje se po posebnom cjeniku za prijevoz nepraćene prtljage.

 

Članak 47.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska autobusa po voznom redu, a u protivnom vozno osoblje je nije dužno preuzeti.

 

NAPLATA KAZNE ZBOG NEPOSJEDOVANJA VOZNE KARTE

 

 Članak 48.

Putnik zatečen u autobusu bez vozne karte, s krivotvorenom voznom kartom ili s nevažećom – neispravnom voznom kartom plaća kaznu od 39,82 eura.

U slučaju da putnik odbije platiti kaznu na licu mjesta, može izvršiti naknadnu uplatu u roku od 8 (osam) dana putem uplatnice koju će mu uručiti kontrolor ili na blagajni Društva.

Uz kaznu, kontrolor je dužan naplatiti putniku punu cijenu vozne karte od stanice na kojoj je putnik ušao do odredišne stanice putnika.

Ukoliko je nemoguće utvrditi od koje stanice putnik putuje, cijena prijevoza se naplaćuje od polazne stanice autobusa do odredišne stanice putnika.

 

POVLASTICE KOD KUPNJE VOZNIH KARATA I NAKNADE ZA POSEBNE USLUGE PRIJEVOZNIKA

 

Članak 49.

Plaćanje karata iz članka 49.  vrši se gotovinom, virmanski, internetom ili kreditnim karticama komercijalnih banaka, na prodajnim mjestima Društva gdje je takav oblik plaćanja organiziran.

 

Članak 50.

Prijevoznik naplaćuje izradu i programiranje magnetne kartice putnika izdane temeljem pisanog zahtjeva putnika.

Cijena izrade kartice iz st. 1. ovog članka je 10,00 eura po primjerku.

U slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja magnetne kartice, putniku se naplaćuje izrada nove zamjenske kartice u iznosu od 10,00 eura po primjerku.

 

Članak 51.

Pravo na kupnju učeničkih/studentskih mjesečnih karata imaju učenici srednjih škola uz predočenje potvrde o upisanoj školskoj godini, te studenti na dodiplomskom studiju u statusu redovitog studenta, uz predočenje iksice, indeksa ili potvrde o upisanoj akademskoj godini.

Pravo na kupnju radničkih mjesečnih karata imaju osobe starije od 18 (osamnaest) godina koje su u radnom odnosu uz predočenje osobne iskaznice i potvrde o zaposlenju i nezaposlene osobe uz prethodnu suglasnost Uprave Društva.

 

Članak 52.

Mjesečne radničke i mjesečne učeničke/studentske karte vrijede od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu za koji su izdane.

Mjesečna radnička i mjesečna učenička/studentska karta mogu se koristiti za neograničeni broj putovanja tijekom mjeseca za koji je izdana, na relaciji za koju je izdana.

 

Članak 53.

U slučaju da putnik putuje na relaciji za koju nije izrađen linijski cjenik, cijena karte se utvrđuje temeljem daljinara Društva, na način da se utvrdi najkraća moguća

udaljenost između polazišta i odredišta, te da se iz tarifne tablice utvrdi odgovarajuća cijena prijevoza.

 

Članak 54.

Potvrda o cijeni mjesečne karte za kupljenu mjesečnu kartu ne naplaćuje se.

 

Članak 55.

Potvrda o cijeni koštanja za nekupljenu mjesečnu voznu kartu naplaćuje se u iznosu od 5 % od cijene koštanja mjesečne karte.

Potvrda o cijeni koštanja za nekupljenu mjesečnu voznu kartu, za koju nije izrađen linijski cjenik utvrđuje se temeljem daljinara najkraćom relacijom I naplaćuje 10% od cijene koštanja mjesečne karte.

 

Članak 56.

Izvod iz članka 58. i 59. ne mogu se izdati dok naručitelj ne izvrši uplatu naknade za izdavanje izvoda i dok o tome ne predoči dokaz.

 

Članak 57.

Radi promicanja korištenja javnog prijevoza, povećanja rentabilnosti poslovanja i iz drugih razloga, Uprava Društva može donijeti odluku o uvođenju drugih tarifnih modela za pojedine korisnike.

Uvjeti primjene i trajanje primjene modela određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

 

 

PRAVILA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM I POVREMENOM PRIJEVOZU

Članak 58.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu do kraja putovanja i pokazati je na zahtjev voznog osoblja, internog kontrolora Društva, inspekcijskih službi ili druge ovlaštene osobe prijevoznika ili nadležnih službi.

 

Članak 59.

Ukoliko se putnik prikrije u namjeri da ne plati kartu, vozno osoblje mu je dužno naplatiti punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putnik putuje.

Ukoliko putnik izgubi ili na drugi način ostane bez karte dužan je vozačkom osoblju ili kontroloru platiti novu voznu kartu, a gubitak vozne karte prijaviti.

 

Članak 60.

Vozačko osoblje je prilikom ulaska u autobus dužno putniku naplatiti i izdati voznu kartu, te je obvezno svakog putnika prekontrolirati da li posjeduje voznu kartu.

 

Članak 61.

Putnik je dužan brinuti se da na polaznoj stanici ili međustanicama na vrijeme uđe u autobus koji prometuje na liniji i da na svojoj izlaznoj stanici na vrijeme izađe iz autobusa.

Putnik je dužan brinuti se o svom ulasku u autobus, u slučaju kada vozač autobusa odredi odmor i definira njegovo trajanje za vrijeme odvijanja prijevoza.

 

Članak 62.

Djeca do navršenih 5 (pet) godina života, ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na svim relacijama u županijskom i međužupanijskom prometu.

 

Članak 63.

Vozač autobusa ne smije na prijevoz primati:

 • osobe koje sa sobom unose vatreno oružje, osim službenih osoba koje imaju ovlast nošenja oružja (policija, vojska i sl.),
 • osobe u pijanom stanju,
 • djecu mlađu od 6 godina bez pratnje odrasle osobe,
 • žive životinje osim mačaka, pasa i manjih životinja upakiranih kao ručna prtljaga u pakiranju kojim se sprečava ometanje putnika i nanošenje štete vozilu i putnicima,
 • osobe koje boluju od bolesti koje ugrožavaju sigurnost i zdravlje ostalih putnika i vozačkog osoblja.

 

Članak 64.

Vozač može udaljiti iz autobusa putnika koji:

 • narušava red i mir u autobusu,
 • ometa rad vozača autobusa,
 • ometa druge putnike u autobusu,
 • odbija kupiti voznu kartu

U isto vrijeme kada vozač udalji putnika iz autobusa dužan mu je predati i putničku prtljagu.

 

Članak 65.

Ukoliko postoje za istu relaciju putovanja definirane dvije ili više cijena prijevoza po dva ili više itinerara, sukladno cjenicima i važećim voznim redovima, cijena mjesečnih karata i karneta izračunava se po cijeni povoljnijoj za putnika.

 

 

PRAVILA PRIJEVOZA ŽIVIH ŽIVOTINJA

 

Članak 66.

 

U autobusu se ne smiju prevoziti životinje, osim pasa vodića za slijepe osobe i manje životinje za čiji je prijevoz prijevoznik izdao suglasnost.

 Životinje za koje se prijevoznik suglasio da se prevoze, za vrijeme prijevoza moraju biti smještene u za prijevoz odgovarajućim krletkama, košarama, kutijama, kavezima i sl. kojim se sprječava ometanje odnosno nanošenje štete putnicima, stvarima i unutrašnjosti autobusa.

 Za prijevoz životinja, osim pasa vodića slijepih osoba naplaćuje se usluga prijevoza u visini pune vozne karte na prijevoznoj relaciji

 

POSTUPANJE S PRONAĐENIM STVARIMA

 

Članak 67.

Nakon završetka putovanja na liniji, vozač je obvezan pregledati putnički prostor vozila i prtljažni prostor vozila i sve nađene stvari predati u najbliži prometni ured Društva ili na dolazni autobusni kolodvor.

 

 

Članak 68.

Nađenim predmetima smatraju se svi oni predmeti koje se putnici ili druge osobe izgubili ili zaboravili u autobusima, a pronašli su ih vozači, kontrolori, kondukteri ili druge ovlaštene osobe Društva, te drugi putnici.

Članak 69.

Ukoliko se opravdano sumnja da se u zatvorenim predmetima nalaze lako pokvarljive stvari, zapaljive tekućine te eksplozivni materijali, nađeni predmeti se mogu otvoriti odmah po pronalaženju.

U suprotnom predmeti se moraju čuvati u stanju u kakvom su pronađeni.

 

Članak 70.

Prijevoznik je dužan čuvati pronađene predmete najduže do 8 (osam) dana u za to predviđenom prostoru.

Nakon 8 (osam) dana prijevoznik stječe pravo raspolaganja pronađenim stvarima.

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ

 

Članak 71.

Pravo na besplatnu vožnju za radnike tvrtke odobrava Uprava Društva.

Radnici tvrtke ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na posao i s posla autobusima Društva.

Izdavanje besplatnih mjesečnih ili godišnjih voznih karata može odobriti Uprava Društva, kao i izuzetke od primjene stavaka 1. do 3. ovog članka.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 72.

Za pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima prijevoza primjenjuju se odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona obveznim odnosima i drugih internih akata Društva.

 

Članak 73.

Za tumačenje odredbi ovih Općih uvjeta prijevoza ovlaštena je službena osoba prijevoznika koju ovlasti Uprava Društva.

Članak 74.

Sporove koji nastaju između putnika i prijevoznika i posljedica su sporova vezanih za primjenu ovih Općih uvjeta prijevoza rješavati će stvarno i mjesno nadležan sud.

Članak 75.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. siječnja 2024.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propsima i uredbama EU.

                       

                                                                                         Za AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.

                                                                Direktor:

                                                                                              Mr. sc. Ivica Presečki

Info centar

Web stranica www.ap.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »